VŠEOBECNÉ PROHLÁŠENÍ O VYLOUČENÍ PRÁVNÍ ODPOVĚDNOSTI

1. OBECNĚ

Podmínky tohoto Prohlášení o vyloučení odpovědnosti (dále jen „Prohlášení“) se vztahují na tyto webové stránky (www.fluiconnecto.com) společnosti Fluiconnecto Holdings B.V. (dále jen „FLC“) se sídlem v Beursplein 37, PO Box 30116, 3001 DC Rotterdam, Nizozemsko.

Vstupem na tyto stránky a/nebo používáním informací obsažených na těchto internetových stránkách souhlasíte s tím, že budete vázáni tímto Prohlášením. Pokud nesouhlasíte s podmínkami zde uvedenými, není vám povoleno používat tyto stránky. V případě jakéhokoli rozporu mezi podmínkami konkrétních produktů a služeb a tímto Prohlášením platí podmínky specifické pro konkrétní výrobky a služby.

2. POUŽÍVÁNÍ TOHOTO WEBU

Informace poskytované na těchto internetových stránkách by neměly být používány jako náhrada za jakoukoli formu doporučení. Rozhodnutí, která učiníte na základě těchto informací, činíte pouze na vlastní náklady a na vlastní riziko.

Ačkoli se společnost FLC snaží poskytovat přesné, úplné a aktuální informace, některé informace mohou být nesprávné nebo zastaralé. Proto FLC neposkytuje žádná prohlášení ani záruky, výslovné ani implicitní, toho, že informace poskytnuté na těchto internetových stránkách jsou přesné, úplné a aktuální. FLC proto nenese žádnou odpovědnost za správnost informací na těchto webových stránkách.

Obsah těchto stránek je poskytován „tak, jak je“ a nepředstavuje záruku jakéhokoli druhu, ať už výslovnou nebo implicitní. FLC odmítá jakékoliv explicitní nebo implicitní záruky. To zahrnuje mimo jiné implicitní záruky nebo záruky prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel či záruky neporušení smlouvy. Stejně tak se to týká jakýchkoliv explicitních nebo implicitních záruk vyplývajících z jakéhokoli průběhu obchodování, použití nebo obchodní praxe.

FLC může kdykoli bez předchozího upozornění změnit informace na těchto webových stránkách, nebo uvedené výrobky.

FLC spravuje a provozuje tyto webové stránky z Nizozemska a nezaručuje, že informace uvedené na těchto internetových stránkách jsou vhodné nebo k dispozici pro použití v jiných zemích. Chcete-li používat tyto webové stránky z jiných zemí, jste zodpovědní za dodržování platných místních zákonů.

FLC se nezavazuje ani nezaručuje, že tyto webové stránky budou fungovat bez chyb a bez přerušení.

Není povoleno takové používání těchto webových stránek, které by mohlo bránit jejich použití jinými uživateli internetu, které by mohlo ohrozit/zhoršit fungování těchto webových stránek a/nebo mít vliv na informace uvedené na těchto internetových stránkách nebo na software, na kterém jsou stránky provozovány.

3. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

FLC, nebo příslušný majitel, si vyhrazuje veškerá práva (včetně autorských práv, ochranných známek, patentů, stejně jako jakékoli jiné právo duševního vlastnictví) ve vztahu ke všem informacím poskytovaným na nebo prostřednictvím těchto webových stránek (včetně všech textů, grafiky a log). Nesmíte kopírovat, stahovat, publikovat, ukládat, distribuovat ani reprodukovat žádné z informací obsažených na těchto webových stránkách bez předchozího písemného souhlasu FLC anebo souhlasu příslušného vlastníka v jakékoliv formě. Nicméně, můžete si vytisknout a/nebo stáhnout informace obsažené na těchto webových stránkách za podmínky, že:

• Vytisknutý nebo stažený materiál slouží pouze informativním účelům;

• Materiál je použit pouze pro nekomerční účely;

• Kopie jakéhokoliv materiálu zahrnují poznámku o autorských právech FLC.

a

není povoleno uvádět odkazy na webové stránky FLC bez předchozího písemného souhlasu FLC.

4. INFORMACE, PRODUKTY A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN

Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy na produkty a služby poskytované třetími stranami nebo odkazy na webové stránky třetích stran. Takové odkazy neznamenají schválení ze strany FLC jakýchkoliv produktů nebo služeb poskytovaných na nebo prostřednictvím webových stránek třetích stran.

FLC neručí a nepřebírá odpovědnost za správnost a úplnost informací a obsahu poskytovaného těmito třetími stranami, nebo obsaženého na internetových stránkách těchto třetích stran.

FLC nemá žádnou zodpovědnost za obsah, dostupnost, provoz nebo fungování webových stránek třetích stran, které mohou být propojeny s webovými stránkami FLC nebo ze kterých mohou být webové stránky FLC přístupné.

Může být vytvořen hypertextový odkaz na domovskou stránku těchto webových stránek na základě písemné žádosti zaslané společnosti FLC. FLC si vyhrazuje právo odmítnout udělit k tomu souhlas na základě vlastního uvážení v případech, kdy by odkaz mohl vést ke vzniku škod pro společnost FLC (včetně poškození její image a pověsti). Jsou výslovně zakázány vnořené odkazy nebo rámování, jejichž účelem je vyhnout se uznání autorských práv vůči obsahu.

5. ON-LINE KOMUNIKACE

Zprávy, které zasíláte společnosti FLC e-mailem, nemusí být bezpečné. FLC doporučuje, abyste jí neposílali žádné důvěrné informace prostřednictvím e-mailu. Pokud se rozhodnete poslat společnosti FLC nějaké zprávy prostřednictvím e-mailu, podstupujete riziko, že mohou být zachyceny, zneužity a nebo změněny třetí stranou.

6. OCHRANA SOUKROMÍ

FLC se zavazuje respektovat soukromí a bezpečnost uživatelů. Přečtěte si prosím naše Prohlášení o ochraně soukromí pro další informace.

7. DOSTUPNOST PRODUKTŮ

Dostupnost produktů popsaných na těchto stránkách a popisy těchto produktů se mohou lišit v jednotlivých zemích. Pro specifické informace o produktech se obraťte se na svého místního zástupce společnosti FLC.

8. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Ani FLC ani žádný z jejích zástupců nebo subdodavatelů nebo přidružených společností, nenesou odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé, zvláštní, náhodné, následné, trestní nebo exemplární škody, včetně mimo jiné finančních ztrát, ušlého zisku nebo porušení image značky (i když bude FLC na takovou možnost upozorněna), které vzniknou jakýmkoli způsobem následkem mimo jiné následujících faktorů: (i) jakékoliv vady, viru nebo jiné chybné funkce způsobené na zařízení anebo jiném softwaru v souvislosti s přístupem nebo používáním těchto webových stránek, (ii) informací uvedených na těchto internetových stránkách; použití, nebo nemožnosti použít materiál na těchto webových stránkách; (iii) zachycení, pozměnění anebo zneužití informací zaslaných společnosti FLC nebo informací zaslaných vám, (iv) fungování či nedostupnosti těchto internetových stránek, (v) zneužití těchto internetových stránek, (vi) ztráty dat, (vii) stažení či použití jakéhokoliv softwaru, který je dostupný na těchto internetových stránkách, nebo (viii) nároků třetích stran v souvislosti s používáním těchto webových stránek.

Vyloučení odpovědnosti platí také ve prospěch ředitelů a zaměstnanců společnosti FLC a přidružených společností.

9. ODDĚLITELNOST

Jakékoli nadpisy zde uvedených ustanovení jsou použity pouze pro účely pohodlí a nesmí mít v žádném případě vliv na výklad těchto podmínek.

Pokud bude některé ustanovení nebo jeho část považováno za neplatné, protože bude v rozporu s jakýmikoliv platnými právními předpisy, nebude to mít vliv na ostatní podmínky takového ustanovení nebo části ustanovení, které i nadále zůstanou v plné platnosti a účinnosti.

10. POUŽITELNÉ PRÁVO

Tyto webové stránky a jejich Prohlášení o vyloučení odpovědnosti byly vytvořeny na základě nizozemského práva a řídí se nizozemskými zákony. Veškeré spory vzniklé z nebo v souvislosti s tímto Prohlášením o vyloučení odpovědnosti budou předloženy k řešení v rámci výhradní jurisdikce soudů v Rotterdamu, v Nizozemsku.

Vše, co zde nebylo výslovně stanoveno, se bude řídit platnými zákony Nizozemska.

11. ZMĚNY

FLC si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění změnit informace uvedené na těchto internetových stránkách, včetně informací uvedených v tomto Prohlášení. Doporučuje se, abyste si pravidelně kontrolovali informace uvedené na těchto internetových stránkách, včetně informací uvedených v tomto Prohlášení, abyste měli přehled o uskutečněných změnách.