PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ


1.    OBSAH

Tento web spravuje společnost Manuli Fluiconnecto Holding B.V. (dále jen „FLC“).
Děkujeme vám za návštěvu našich stránek. Těší nás váš zájem o naši společnost, produkty a služby. Společnost FLC si je vědoma důležitosti vašeho soukromí.
Při návštěvě těchto internetových stránek může FLC shromažďovat vaše osobní údaje, ať už přímo (pokud jste o jejich poskytnutí požádáni), nebo nepřímo, jak je vysvětleno níže. Společnost FLC však tyto osobní údaje použije pouze v souladu s účely uvedenými v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů a zavazuje se shromažďované osobní údaje chránit.
Toto prohlášení o ochraně osobních údajů popisuje, za jakými účely společnost FLC zpracovává údaje získané v souvislosti s tímto webem a jak používá soubory cookie. Prohlášení také informuje o tom, jak jsou dotčena vaše práva týkající se vašich osobních údajů.
Vezměte na vědomí, že toto informační sdělení se týká jen webu společnosti FLC. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na weby třetích stran, které jsou s tímto webem propojeny prostřednictvím odkazů.

2.    SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je společnost Manuli Fluiconnecto Holding B.V. se sídlem na adrese: Manuli Fluiconnecto Holding B.V., Beursplein 37, PO Box 30116, 3001 DC Rotterdam, Nizozemsko.

3.    MÍSTO ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

Zpracování údajů související s tímto webem probíhá v kancelářích společnosti FLC, kde je umístěn server. Zpracování podléhá příslušným zákonům Nizozemska.

4.    TECHNICKÉ ÚDAJE

Kdykoli navštívíte náš web, naše internetové servery automaticky zaznamenávají a analyzují vaše technické přístupové údaje, jako je IP adresa vašeho poskytovatele internetových služeb, informace o používaném internetovém prohlížeči, o webech, které jste navštívili, o webu, ze kterého jste přešli na naše stránky, včetně data, času a délky každé návštěvy. Tyto informace jsou shromažďovány automaticky systémem a softwarovými postupy, vyhrazenými k zajištění funkčnosti tohoto webu. Z vaší strany není vyžadována žádná akce. Sledované údaje však nezahrnují vaše osobní údaje a nemohou být spojovány s konkrétními osobami. Tyto údaje nám umožňují získat lepší představu o tom, jací zákazníci navštěvují naše stránky, jak často je navštěvují a jaké části stránek navštěvují nejčastěji. Tyto údaje analyzujeme z důvodů trendů a statistik. Používáme je výlučně k tomu, abychom lépe porozuměli tomu, jak je náš web využíván, abychom mohli zvýšit zájem o něj a vylepšit jeho uživatelskou přívětivost a abychom co nejdříve odhalili jakékoli technické problémy.
Obecně platí, že náš web můžete navštívit bez poskytnutí jakýchkoli osobních údajů. Na našich stránkách ovšem existují oblasti, kde jsou osobní údaje vyžadovány kvůli přizpůsobení. Tyto oblasti nemusejí být uživatelům, kteří se rozhodnou požadované údaje neposkytnout, k dispozici. Vaše reakce při žádosti o poskytnutí těchto údajů je zcela dobrovolná: Pokud požadované údaje nesdělíte, stále můžete používat většinu obsahu našeho webu, ale možná nebudete mít přístup k některým možnostem. Konkrétní informace budou uvedeny na internetových stránkách poskytujících tyto možnosti.
Tento typ údajů shromažďujeme a zaznamenáváme k obchodním účelům a dále proto, abychom mohli odpovídat na vaše dotazy, poskytnout vám přístup ke speciálním informacím, upozornit vás na produkty a služby, které by vás mohly zajímat v souvislosti s vaší činností, poskytovat zvláštní služby (např. zasílání brožur nebo zpravodajů, pokud jste o poskytování takových služeb požádali), a rozšiřovat statistiky webu.
Odesláním vašich údajů udělujete souhlas s použitím těchto údajů, jak je uvedeno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

5.    SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA WEBU

Kromě shromažďování údajů prostřednictvím souborů cookie od vás získáváme údaje i v okamžiku, kdy je zanecháte na našem webu.
5.1.    Osobní údaje ke stažení
Děláme vše pro to, abychom vám poskytli co nejlepší služby při využití minimálního množství osobních údajů. Vaše osobní údaje zpracováváme proto, abychom mohli odpovídat na vaše dotazy, abychom mohli pokračovat v poskytování služeb tak, jak jste zvyklí, a abychom mohli činit opatření zaměřená na zvýšení počtu zákazníků.
Když nám poskytnete své telefonní číslo (poskytnutí telefonního čísla není povinné), poskytujete tím společnosti FLC právo kontaktovat vás telefonicky.

5.2.    Formulář žádosti o zaměstnání
Chcete-li se ucházet o zajímavé pozice zveřejněné na našem webu, můžete přes stránky FLC poslat svůj životopis. FLC zajistí předání vašeho životopisu příslušnému personálnímu oddělení. Pokud o to požádáte, váš životopis z našich systémů okamžitě vymažeme. Jinak tak učiníme do 4 týdnů (pokud jsme životopis vložili do systému bez souhlasu), resp. do 1 roku (v případě udělení souhlasu), počínaje podáním žádosti o zaměstnání.

6.    CITLIVÉ ÚDAJE

Společnost FLC nemá v úmyslu shromažďovat prostřednictvím těchto stránek citlivé osobní údaje (jako jsou údaje, které uvádějí politické názory či náboženské přesvědčení nebo které se týkají zdraví nebo sexuálního života). 

7.    ZPRACOVÁNÍ

Vaše osobní údaje budou zpracovávány ručně nebo automatizovanými systémy, které zaručují bezpečnost a důvěrnost, a to s použitím metod, které odpovídají striktně výše uvedeným účelům.

8.    DOBY UCHOVÁVÁNÍ

Doby uchovávání, které uplatňujeme, závisejí na platných zákonných dobách uchovávání a na kategoriích, do nichž osobní údaje spadají.

9.    ZÁSADY TÝKAJÍCÍ SE SOUBORŮ COOKIE

Soubory cookie mohou být ukládány společností FLC nebo jinými stranami, s nimiž FLC na tomto webu spolupracuje.
Pokud nechcete, aby se během návštěvy webu soubory cookie ukládaly, můžete ve svém prohlížeči ukládání souborů cookie odmítnout.
FLC na svém webu používá funkční, analytické a reklamní soubory cookie.
Další informace o používání souborů cookie naleznete v našich Zásadách týkajících se souborů cookie.

10.    ZABEZPEČENÍ

Společnost FLC usiluje o to, aby vaše osobní údaje byly co nejlépe chráněny před protiprávním zpracováním. FLC zajišťuje bezpečnost poskytnutých údajů prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, a to s přihlédnutím k nejnovějším technologiím a nákladům na realizaci, ale také k povaze, velikosti, kontextu a cílům zpracování a také s ohledem na rizika – ve vztahu k právům a svobodám jednotlivců – která se svou pravděpodobností a závažností různí.
Pokud se FLC, jakožto správce osobních údajů, rozhodne využívat služeb zpracovatelů údajů, připraví s danou stranou před zahájením zpracování údajů smlouvu o tomto zpracování. V takovém případě budou ve srovnání s přímým zpracováním údajů v rámci FLC uplatněna stejná nebo důslednější bezpečnostní opatření.

11.    PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Údaje, které o vás uchováváme, si můžete ověřit zasláním e-mailu na naši adresu (viz níže). Pokud zjistíte jakékoli nepřesnosti, okamžitě údaje odstraníme nebo opravíme.
Jako subjekt údajů máte určitá, jak je uvedeno níže. 
•    Právo na přístup – jako subjekt údajů máte právo, aby vám společnost FLC poskytla informace o tom, jaké údaje o vás zpracovává.
•    Právo na opravu.
•    Právo na výmaz („právo být zapomenut“).
•    Právo na omezení zpracování.
•    Právo na přenositelnost údajů.
•    Oznamovací povinnost týkající se opravy nebo vymazání osobních údajů či omezení zpracování.
•    Právo vznést námitku.
•    Právo nebýt subjektem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, včetně profilování.
Chcete-li uplatit libovolné z výše uvedených práv, zašlete e-mail společnosti FLC (kontaktní informace naleznete níže).

12.    SDÍLENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vzhledem k výše uvedeným účelům mohou být shromažďované údaje sděleny pouze společnostem, které jsou ovládány skupinou FLC nebo jsou k ní přidruženy, bankám a dalším finančním institucím, společnostem poskytujícím služby, konzultantům, smluvním dodavatelům a příslušným úřadům, u nichž to stanoví zákon. Údaje, které nám poskytujete, mohou být předávány do zahraničí, a to i mimo Evropskou unii, avšak pouze našim přidruženým společnostem a v souladu s požadavky stanovenými platným zákonem o ochraně soukromí.
Vaše osobní údaje nebudou šířeny. Údaje budou zpřístupněny zaměstnancům nebo třetím stranám, které mají výslovné pověření od správce osobních údajů jakožto zpracovatele údajů, a osobám odpovědným za zpracování údajů.
Bez vašeho výslovného svolení vaše údaje neposkytneme, neprodáme, nesměníme ani s nimi nebudeme obchodovat s třetími stranami. V žádném případě tyto údaje neprodáme komerčním uživatelům ani je neposkytneme v žádné jiné formě.

13.    DOMNĚNKA NARUŠENÍ BEZPEČNOSTI ÚDAJŮ

Pokud došlo k narušení bezpečnosti údajů (nebo existuje taková domněnka), žádáme vás, abyste nás o tom okamžitě informovali prostřednictvím následujících kontaktních údajů.
E-mail: privacy@manulirubber.com
Pozemní pošta – adresa: Manuli Fluiconnecto B.V., Beursplein 37, PO Box 30116, 3001 DC Rotterdam, Nizozemsko. Na obálku napište poznámku „Attention of: Marketing Department“.

14.    VAŠE KONTAKTNÍ OSOBA PRO OCHRANU ÚDAJŮ

Máte-li jakékoli dotazy, týkající se tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů nebo naší činnosti zpracování údajů, doporučení či stížnosti související s ochranou a soukromím vašich osobních údajů nebo chcete uplatnit výše uvedená práva, kontaktujte nás
prostřednictvím e-mailové adresy privacy@manulirubber.com
nebo pozemní poštou, adresa Manuli Fluiconnecto B.V., Beursplein 37, PO Box 30116, 3001 DC Rotterdam, Nizozemsko. Na obálku napište poznámku „Attention of: Marketing Department“.

15.    ZMĚNY

Společnost FLC si vyhrazuje právo toto prohlášení o ochraně osobních údajů kdykoliv změnit. Z důvodu možných změn se čas od času seznamte s aktuálním zněním tohoto prohlášení.