Hytar Oy yleiset myyntiehdot

1. Soveltamisala

Näitä myyntiehtoja sovelletaan kaikkiin Hytar Oy:n tekemiin tarjouksiin, kauppoihin ja toimituksiin, ellei kulloinkin kirjallisesti ole toisin sovittu.
Hytar Oy:n yleiset myyntiehdot löytyvät kotisivuiltamme, niiltä osin kuin myyntiehdoissa on eroja, sovelletaan kotisivuilla olevia Hytar Oy:n myyntiehtoja.

2. Tarjous

Myyjän tarjous on voimassa tarjouksessa mainitun ajan. Mikäli voimassaoloaikaa ei ole mainittu, on se 30 päivää. Tarjoukseen liittyvät kuvat, piirustukset, laskelmat ja
muut asiakirjat ovat myyjän omaisuutta. Tarjouksen saajalla ei ole oikeutta käyttää niitä myyjän vahingoksi tai antaa niistä tietoa kolmannelle osapuolelle. Annettuihin
hintoihin lisätään arvonlisävero.

3. Tilaus

Tarjouspohjaisessa kaupassa tilaus syntyy, kun ostaja on ilmoittanut kirjallisesti hyväksyvänsä myyjän tarjouksen. Muussa tapauksessa kauppa syntyy, kun myyjä on
vahvistanut tilauksen tai toimittanut tavaran.

4. Toimitus

4.1 Toimitusehdot

Toimitusehdot tulkitaan tilaushetkellä voimassa olleiden Incoterms-ehtojen mukaisesti. Ellei muusta ole sovittu, toimitus tapahtuu EX WORKS –ehdoin (Incoterms 2010)
myyjän varastosta ostajan antamia toimitusohjeita noudattaen. Tavaran hinta perustuu toimitusehtoon ”vapaasti myyjän varastossa ilman pakkausta”. Ellei muuta ole
sovittu kirjallisesti, toimittaa myyjä tavaran ostajalle tämän kustannuksella. Myyjä veloittaa ostajalta toimituskuluina tavaran kuljetuskustannukset tavaran laskutuksen
yhteydessä.

4.2 Toimituspäivämäärä

Tavaran toimituspäivämäärä tilausvahvistuksessa, lähetteessä tai laskussa tarkoittaa toimitusajankohtaa Myyjän varastosta. Tilausvahvistuksessa oleva toimitusaika tai
toimituspäivämäärä ei ole sitova ellei siitä ole erikseen nimenomaisesti sovittu.

4.3 Toimituskustannukset

Tavaran pakkaus-, käsittely ja vakuutuskustannuksista peritään veloitus syntyneiden kustannuksien mukaisesti.

4.4 Pientoimituslisä

Tavarantoimituksista, joiden veroton kauppahinta on alle 50 €, peritään muiden toimituskulujen lisäksi pientoimituskuluna 10 €.

4.5 Ylivoimainen este

Jos luonnoneste, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusneuvojen puute, valmistuksen lopettaminen,
liikennehäiriö tai muu ylivoimainen este, jota myyjä ei kauppaa päättäessään ole voinut ottaa huomioon, estää tavaran tai sen osan toimittamisen, myyjä ei ole
velvollinen korvaamaan ostajalle täten aiheutunutta vahinkoa ja hän voi myös purkaa sopimuksen, mikäli viivästymä on yli kaksi (2) kuukautta.

5. Kauppahinnan suorittaminen

5.1 Hinnat

Myyjän hinnat euromääräisiä, eivätkä sisällä arvonlisäveroa. Arvonlisävero lisätään tarvittaessa laskun loppusummaan toimitushetkellä voimassa olevan veroprosentin
mukaisena. Myyjä pidättää itsellään hinnanmuutosoikeuden, mikäli ostajan tilauksen jälkeen tapahtuu myyjästä riippumattomia tuotteen valmistuskustannuksiin
vaikuttavia oleellisia muutoksia raaka-ainehinnoissa, valuuttakursseissa tai muissa tekijöissä.

5.2 Maksuehto

Maksuehto on 14 päivää netto, ellei kirjallisesti ole toisin sovittu. Varastotoimitusten osalta maksuajan laskenta alkaa laskutuspäivästä. Viivästyskorko on lain mukainen.
Mikäli ostaja ei suorita maksua ajoissa, on myyjällä oikeus niin halutessaan kirjallisesti ilmoittaa, että ostajan kaikki laskut erääntyvät heti maksettavaksi niihin merkitystä
eräpäivästä huolimatta.

5.3 Viivästyskorko ja perintäkulut

Ostaja on velvollinen maksamaan kauppahinnan laskussa mainituin tavoin. Jollei kauppahintaa makseta erääntymisaikana, ostaja on velvollinen suorittamaan viivästyskorkoa
ehdoissa mainitun mukaisesti. Myyjällä on viivästyskoron lisäksi oikeus periä kohtuulliset perintäkulut.

5.4 Valuuttaehto

Jos tarjotut hinnat ovat valuutta sidonnaisia, niin hinta perustuu Suomen Pankin valuuttakurssiin tarjouspäivänä. Jos tämä kurssi muuttuu, muuttuu euromääräinen hinta
samassa suhteessa siltä kauppahinnan osalta.

6. Omistusoikeus

Omistusoikeus tuotteeseen siirtyy myyjältä ostajalle, vasta kun tuotteen kauppahinta on täysin maksettu. Jos ostaja ei suorita maksua ajoissa tai on syytä olettaa ostajan
suorituksen viivästyvän, myyjällä on oikeus ottaa tavara takaisin ja ostajan on pidettävä tavarat asianmukaisesti varastoituna varastossaan. Tavaroita ei saa asentaa
mihinkään laitteeseen ennen kuin ne on maksettu.

7. Reklamaatiot ja palautukset

Huomautukset tavarasta tai sen toimituksesta on tehtävä kirjallisesti kahdeksan (8) päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta. Tavara katsotaan vastaanotetuksi kun
ostaja tai hänen edustajansa on kuitannut esim. tavaran kuljetusrahtikirjan tai muun sellaisen asiakirjan. Otamme vastaan palautuksia vain siinä tapauksessa, että niistä
on erikseen sovittu myyntiosastomme kanssa. Sovittujen tavarapalautusten hyväksymiseksi edellytämme, että tavara pakkauksineen on täysin virheetöntä ja palautettu
rahtivapaasti varastoomme. Palautuslähetyksen mukana on toimitettava myyjän reklamaatiokaavake asianmukaisesti täytettynä ja palautusnumerolla varustettuna.
Hyväksytyn palautuksen arvon hyvitämme täysimääräisenä, mikäli se johtuu aiheuttamastamme virheestä. Muutoin vähennämme palautuksen arvosta
20 % käsittely- ym. kustannustemme peittämiseksi kuitenkin niin, että käsittelykulut ovat vähintään 10 €. Palautus tapahtuu ostajan vastuulla ja kustannuksella, ellei toisin
ole kirjallisesti sovittu. Erityisesti ostajaa varten tilattuja tai hankittuja virheettömiä tavaroita ei voi myyjälle palauttaa. Mikäli ostaja palauttaa tavaraerän ilman sopimusta,
se palautetaan ostajan kustannuksella ja laskutetaan käsittelykuluina 20 €.

7.1 Vahingonkorvaus

Myyjä pidättää itsellään oikeuden ensisijaisesti korjata virheellisen tavaran tai korvata sen uudella tavaralla. Mikäli tavaran korjaaminen tai uuden tavaran toimittaminen ei
ole mahdollista, myyjä on velvollinen korvaamaan virheellisyydestä ostajalle aiheutuneen välittömän vahingon. Vahingon korvauksen määrä on kuitenkin enintään
tuotteen myyntihinta. Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle viivästyksestä tai tavaran virheellisyydestä aiheutuneita välillisiä vahinkoja.

8. Tulli- ym. maksut

Ostaja on velvollinen suorittamaan kaikki mahdolliset lisäkustannukset, jotka aiheutuvat tarjouksen teon jälkeen tapahtuneista tulli-, vakuutus-, rahti- ja satamamaksujen,
arvonlisäveron tai muiden vastaavanlaisten suoritusten kohoamisesta sekä viranomaisten määräämistä uusista maksuista.

9. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Näiden toimitusehtojen tulkinnasta johtuvat erimielisyydet ratkaistaan, ellei toisin ole sovittu, myyjän ja ostajan yhdessä sopimassa välimiesoikeudessa, jonka kotipaikka
on myyjän kotipaikka.

10. Yleiset sopimusehdot

Niiltä osin kuin näissä myyntiehdoissa ei ole määrättyä tilannetta säädetty, sovelletaan yleisiä sopimusehtoja NL09.