BENDROJI TEISINĖ ATSAKOMYBĖ (JURIDINĖ INFORMACIJA)

1. Bendroji dalis

Fluiconnecto Holdings BV (toliau-“FLC”) kompanija, kurios būstinė įregistruota adresu Beursplein 37, PO Box 30116, 3001 DC Rotterdame, Nyderlanduose, savo svetainėje www.fluiconnecto.com naudoja atsakomybės terminus (toliau vadinamus „Atsakomybės apribojimais”).

Prisijungdami prie šios svetainės ir / arba naudodami joje esančią informacija, jūs sutinkate būti saistomi šiais Atsakomybės apribojimais. Tinklalapiu naudotis negalite, jei nesutinkate su jame išdėstytomis nuostatomis. Bet kokio nesuderinamumo tarp terminų ir sąlygų konkretiems produktams ir paslaugoms bei Atsakomybės apribojamo nuorodų atveju, viršenybė bus teikiama konkretiems produktams ir paslaugoms galiojančiomis nuostatoms.

2. NAUDOJIMASIS SVETAINE

Svetainėje pateikiama ar per ją gaunama informacija nereikėtų pasikliauti labiau nei konkrečiais patarimais. Už rizikingus sprendimus, kuriuos priimsite vadovaujantis vien tik šioje svetainėje pateikta informacija, kompanija atsakomybės neprisiima.

Nors FLC stengiasi pateikti tikslią, išsamią ir naujausią informaciją, dalis jos gali būti netinkama arba pasenusi. Todėl FLC nesuteikia jokių garantijų ar pareiškimų - išsakytų ar numanomų- dėl tinklalapyje pateiktos ar jame aptinkamos informacijos teisingumo, išsamumo ar savalaikiškumo. Taigi, FLC neprisiima atsakomybės už tinklalapyje patalpintos informacijos tikslumą.

Šiame tinklalapyje pateikta medžiaga, “tokia forma, kokia yra”, nesuteikia jokių pareikštų ar numanomų garantijų. FLC neprisiima atsakomybės už pareiškimus apie suteikiamas ar numanomas garantijas. Ši nuostata taikoma, tačiau ja neapsiribojama, visoms numanomoms garantijoms ar prekių įsigijimo, jų tinkamumo konkrečiam tikslui ar jų pažeidimo atvejais. FLC atsisako prisiimti atsakomybę už bet kokias pareikštas ar numanomas garantijas. Ši nuostata taikoma ir tokioms nurodomoms ar numanomoms garantijoms, kurios atsiranda sandorių, vartojimo ar prekybos praktikoje.

FLC pasilieka teisę be atskiro įspėjimo keisti tinklalapio informaciją, tame tarpe ir produktų aprašus.

FLC kontroliuoja ir prižiūri šią svetainę Nyderlanduose ir nedaro pareiškimų, jog tinklalapyje pateikta arba per jį prieinama informacija yra tinkama ar prieinama naudoti kitose vietovėse. Jei naudojatės šia svetaine kitose šalyse, turite laikytis jose taikomų vietinių įstatymų.

FLC nėra atsakinga už svetainės funkcionavimą be klaidų ar trikdžių.

Naudojantis šiuo tinklalapiu draudžiama trikdyti kitų interneto vartotojų veiklą ir sukelti pavojų/pakenkti šio tinklalapio funkcionavimui ir/arba kitaip paveikti jame esančią arba per jį patenkančią informaciją bei pažeisti pagrindinę programinę įrangą.

3. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

FLC arba jos savininkas išsaugoja visas teises (tame tarpe autorystės, prekinio ženklo, patentų ar kitokios intelektinės nuosavybės), susijusias su visa tinklalapyje pateikta ar per jį pasiekiama informacija (tame tarpe tekstus, grafinį apipavidalinimą ir prekinius ženklus). Neleistina kopijuoti, parsisiųsti, skelbti, saugoti, skleisti ar atgaminti bet kokią įvairia forma tinklalapyje pateiktą informaciją be rašytinio FLC sutikimo ar iš kompanijos savininko gauto sutikimo. Tačiau leidžiama atsispausdinti ir/arba parsisiųsti tinklalapyje pateiktą informaciją žemiau įvardintais atvejais:

  • Medžiaga yra naudojama vien tik informacijai gauti,
  • Medžiaga nėra naudojama išimtinai komerciniais tikslais;

Kopijuojant bet kokią informaciją, atkreipkite dėmesį į FLC autorinės nuosavybės nuostatas.

Sąsaja su FLC tinklalapiu neleidžiama be išankstinio rašytinio FLC sutikimo.

4. TREČIOSIOS ŠALIES INFORMACIJA, PRODUKCIJA ir PASLAUGOS

FLC svetainėje gali būti nuorodų į trečiosios šalies teikiamų produktų ir paslaugų tinklalapius arba sąsajos su jais. Tokios sąsajos nėra šių produktų ar paslaugų reklama išoriniuose tinklalapiuose arba per juos.

FLC neteikia garantijos ir neprisiima atsakomybės už trečiųjų šalių tinklalapiuose teikiamos ar jos nuorodose esančios informacijos tikslumą ar visapusiškumą.

FLC neprisiima atsakomybės už išorinių tinklalapių, kurie gali turėti prieigas prie FLC svetainės ar nuorodas į jį, turinį, jų valdymą ar veikimą.

Nuoroda į šią svetainę gali būti kuriama tik gavus FLC rašytinį leidimą. FLC pasilieka teisę savo nuožiūra nesuteikti tokio leidimo dėl galimo neigiamo poveikio FLC (jos įvaizdžiui ir reputacijai). Giluminė sąsaja ar kadravimas, siekiant išvengti turinio autorystės pripažinimo, yra griežtai draudžiami.

5. KOMUNIKACIJA INTERNETU

Žinutės, kurias siunčiate FLC elektroniniu paštu, gali būti nesaugios. FLC rekomenduoja neteikti konfidencialios informacijos naudojantis FLC elektroninio pašto dėžute. Jei nutariate siųsti žinutę į FLC elektroninio pašto dėžutę, neišvengiate rizikos, kad trečiosios šalys gali jas perimti, netinkamai panaudoti ar keisti.

6. PRIVATUMO APSAUGA

FLC įsipareigoja gerbti Vartotojo privatumą ir saugumą. Išsamesnę informaciją rasite Privatumo apsaugos paskyroje.

7. PRODUKTO PRIEINAMUMAS

Skirtingose šalyse informacija apie šioje svetainėje įsigyjamus produktus ir jų apibūdinimas gali skirtis. Norėdami gauti informaciją apie konkretų produktą, kreipkitės į vietinį FLC konsultantą.

8. ATSAKOMYBĖS ATSISAKYMAS

Nei FLC, nei jos agentai, subrangovai, susijusios bendrovės ar dukterinės įmonės neprisiima jokios atsakomybės už tiesioginę, netiesioginę, specifinę, netyčinę, pasekminę, baudžiamąją arba pavyzdinę žalą, tame tarpe ir ne tik, finansinius ir pelno nuostolius bei pakenkimą prekinio ženklo įvaizdžiui (net ir tuo atveju, jei FLC yra įspėta apie galimus tokio pobūdžio įvykius), kažkokiu būdu atsiradusius naudojantis šia svetaine ar jos prieigomis (tame tarpe ir ne tik) dėl (i) bet kokių defektų, virusų ar kitokių įrangos ar programinės įrangos gedimo atvejų, (ii) dėl tinklapyje ar jos prieigose pateiktos informacijos, jos medžiagos naudojimo ar negebėjimo ja tinkamai naudotis; (iii) dėl FLC siunčiamos ir iš jos gaunamos informacijos, perėmimo, pakeitimo ar netinkamo panaudojimo; (iv) dėl šio tinklalapio funkcionavimo ar neprieinamumo, (v), dėl netinkamo naudojimosi tinklalapiu, (vi) dėl duomenų praradimo arba (vii) trečiųjų šalių nusiskundimų, susijusių su naudojimusi šiuo tinklalapiu.

Atsakomybės atsisakymo nuostata taip pat taikoma FLC direktoriams, darbuotojams ir dukterinėms įmonėms.

9. ĮVAIRIOS IŠLYGOS

Bet kuri tinklalapio paskyros antraštė yra naudojama vien tik patogumo tikslais ir jokiu būdu nesuteikia galimybės laisvai interpretuoti šiuos terminus ir sąlygas.

Tokiu atveju, jei bet kuri paskyra ar jos dalis būtų laikomi negaliojančiais, nes prieštarautų bet kokioms taikomoms teisinėms nuostatoms, visi kiti šioje paskyroje ar jos dalyje naudojami terminai bus laikomi galiojančiais.

10. TAIKOMI ĮSTATYMAI

Nuostatos, taikomos tinklalapiui ir Atsakomybės apribojimui, yra reglamentuojamos vadovaujantis Nyderlandų įstatymais. Visi ginčai, kylantys dėl Atsakomybės apribojimo, bus sprendžiami Roterdamo (Nyderlandai) teismuose.

Priimant sprendimus dėl šiame apraše nenurodytų nuostatų, bus vadovaujamasi Nyderlanduose taikomais įstatymais.

11. PAKEITIMAI

FLC pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio perspėjimo keisti savo svetainėje arba jos prieigose teikiamą informaciją. Rekomenduojama reguliariai peržiūrėti šioje svetainėje ar jos prieigose, tame tarpe ir Atsakomybės apribojimo nuostatose, pateikiamą informaciją dėl galimų pakeitimų.